» Information » Vedtægter

Foreningens vedtægter

På den stiftende generalforsamling d. 5 marts 2000.

§ 1
 • Klubbens navn er: "NetzWerk".
 • Og har hjemsted i Greve kommune.

§2
 • Klubbens formål er at skabe et samlingspunkt for alle unge computerintereserede hvor man kan hygge sig og udveksle viden.

§3
 • Som medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig klubbens formåls paragraf.
 • Kriminelle handlinger og utilbørlige optræden kan medføre øjeblikkelig ekskludering.
 • Derudover kan de/den ansvarlige for et arrangement midlertidigt bortvise medlemmer.

§4
 • Ved medlemskab betales der forud, et årligt kontingent. Beløbet og præcise dato fastsættes af generalforsamlingen. Nye medlemmer vil blive optaget så snart deres medlemskontingent er betalt.
 • Medlemsrestancer ud over et kvartal medfører slettelse. Slettes et medlem på grund af restance kan vedkommende ikke optages på ny før det skyldte beløb og nye kontingent er betalt.

§5
 • Bestyrelsen består af min. fire personer:
  • En formand (en hovedansvarlig som selvfølgelig er bosat i Greve kommune)
  • En næstformand
  • En kasserer
  • En revisor
  • Ud over de ovenstående kan evt. Suppleanter vælges.
 • Bestyrelsen bliver valgt af generalforsamlingen. Formanden vælges for et år af gangen, medens de øvrige bestyrelses medlemmer vælges for to år af gangen. For at undgå en stor udskiftning skal revisor og næstformand afgå samme år og året efter afgår kasseren.
 • Genvalg kan finde sted.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig blot tre personer fra bestyrelsen er tilstede.
 • Sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
 • Bestyrelsesmøde bør afholdes mindst fire gange om året.

§6
 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 • Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1 december hvert år.
 • Formanden sørger for at indkalde hertil, med mindst ti dages varsel. Dette kan ske ved direkte skriftlig indkaldelse (også pr e-mail) eller ved bekendtgørelse i lokale blade eller på foreningens hjemmeside.
 • Hvis medlemmer ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen skal disse være i formandens hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
 • Alle tilstedeværende medlemmer har én stemme, og der tages beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

§7
 • Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst tre ugers varsel hvis bestyrelsen finder anledning dertil eller hvis en tredjedel af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, med angivelse af de emner der ønskes behandlet.

§8
 • Tilføjelser og paragrafændringer kan foretages ved generalforsamlingen ved stemmeflertal.
§9
 • På den ordinære generalforsamling bør dagsordenen bl.a. indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmers beretning.
  • Valg af formand.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer incl. eventuelle suppleanter.
  • Fastsættelse af kontingent.
§10
 • Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med anden klub, såfremt dette vedtages med mindst 75% af stemmerne på en ordinær generalforsamling.